Bruksvärdering

Innebär att hyran kan omvärderas och således få hyrans skälighet prövad. En bruksvärdering har i syfte att fastställa en rimlig hyra som speglar bostadens kvalitet och egenskaper.

Bruksvärdessystemet

Är ett system som används i Sverige för att fastställa hyran för hyreslägenheter. Det är en metod för att bedöma värdet av olika faktorer som påverkar bostadens bruksvärde och därmed hyran. De faktorer som ingår i bruksvärdessystemet kan variera, men vanligtvis inkluderar de faktorer som storlek, antal rum, kök- och badrumsstandard, balkong, hiss, och läge.

Egensatt hyra

En förstagångshyra omfattas som huvudregel inte av en kollektiv förhandlingsskyldighet. För nyproducerade lägenheter finns det därför större möjligheteter för hyresvärden att själv bestämma förstagångshyrans storlek och därefter undersöka om någon hyres-gäst är villig att acceptera hyran. Detta kallas vanligen för en ”egensatt hyra”.

Förhandlad hyra

Hyresförhandlingslagen möjliggör för en hyresgästorganisation att med bindande verkan för hyresgästerna föra kollektiva förhandlingar med hyresvärden om hyran och andra villkor. Detta förutsätter oftast att det finns en bindande förhandlingsordning mellan parterna. Ett annat ord för förhandlad hyra är kollektivt förhandlad hyra.

Förhandlingsklausul

En förhandlingsklausul i hyreslagen är en bestämmelse som ger parterna möjlighet att förhandla om hyresvillkoren under hyrestiden. Den ger en ram för förhandlingar om hyran och eventuella andra villkor som kan påverka hyresavtalet. Syftet med en förhandlingsklausul är att ge parterna en mekanism för att justera hyran och andra villkor i hyresavtalet under pågående hyrestid.

Förhandlingsordning

Är ett avtal mellan Hyresgästföreningen och hyresvärd. I förhandlingsordningen åtar sig parterna att mötas i kollektiva förhandlingar. Förhandlingsordningen reglerar omfattning och formerna för hur förhandlingsarbetet ska bedrivas. En förhandlingsordning reglerar alltså vilka frågor parterna ska förhandla om.

Förstagångshyra

Avser den hyra som tas ut för en bostad för första gången när den först hyrs ut. Det är den initiala hyran som fastställs när en hyresgäst för första gången flyttar in i en bostad. För nyproducerade hyresrätter finns tre sätt att sätta förstagångshyra på; Presumtionshyra, Bruksvärdeshyra och egensatt hyra.

Hyresförhandlingslagen

Är en lag som reglerar förhandlingar om hyror för bostäder. Lagen syftar till att skapa en balans mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen och ge möjlighet till förhandlingar om hyresnivåer. Lagen fastställer en process för förhandling och medling för att nå en skälig hyresnivå.

Individuell mätning och debitering (IMD)

Är en metod för att mäta och debitera förbrukningen av vatten, värme, el eller andra resurser i en flerbostadsfastighet på individuell basis.

Presumtionshyra

För nyprocducerade bostadslägenheter finns möjlighet att tillämpa en särskild hyressättningsmetod, så kallad presumtionshyra. Hyresvärden träffar en förhandlingsöverenskommelse om en förstagångshyra som vid prövning av hyran anses vara skälig under 15 år. En presumtionshyra ska anses vara skälig om den ger kostnadstäckning och rimlig avkastning på hyresvärdens insats för att producera bostadslägenheter. Hyran riskerar ingen hyressänkning under presumtionstiden. Efter 15 år faller hyressättningen tillbaka till bruksvärdessystemet.

Prövning av hyra

Innebär att hyresnämnden prövar hyrans skälighet. Sedan 2011 års hyressättningsreform gäller att de hyror som bestämts i kollektiva förhandlingsöverenskommelser enligt, hyresförhandlingslagen, är vägledande för vad som vid en prövning anses vara skälig hyra. De lägenheter som vid tvist mellan parterna kan komma att få en hyra fastställd efter en bruksvärdesprövning kan därmed sägas ingå i bruksvärdessystemet.

Strandning

En förhandling kan avslutas antingen genom förhandlingsöverenskommelse eller genom strandning. För att en strandad förhandling även ska anses avslutad ska motparten dock även ha fått del av ett besked om att förhandlingen frånträds. Hyresvärden kan vid strandning antingen välja att hänskjuta tvisten till Hyresnämnden eller direktavisera (förhandla) med hyresgästerna.

Tillval

En hyresgäst och en hyresvärd kan avtala om särskilda hyrestillägg och hyresavdrag med avseende på lägenhetens standard. En sådan överenskommelse kan antingen öka eller minska hyresvärdens ansvar för lägenhetens standard, vilket sker genom ett särskilt avtal om tillval.

Årliga hyresförhandlingar

De årliga hyresförhandlingarna syftar som huvudregel till att hantera hur hyrorna ska utvecklas över tid. Det är främst förhandlingar i syfte att justera hyresnivåer i takt med ökade kostnader för förvaltningen och den samhällsekonomiska utvecklingen. Årliga hyresförhandlingar sker enligt praxis återkommande årligen.